Thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV (tại Hà Nội)

Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp năm 2014; – Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp; – Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; – […]