XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG TY

Cơ sở pháp lý – Bộ luật lao động năm 2012; – Luật doanh nghiệp năm 2014; – Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014; – Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước […]

HƯỚNG DẪN XIN CÔNG VĂN CHẤP THUẬN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước trước khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động Doanh nghiệp (Người sử dụng lao động) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc báo cáo […]

Các thủ tục cấp phép giấy lao động

Điều kiện cấp giấy phép lao động Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Đối với người lao động nước ngoài hành […]