THÔNG BÁO BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thủ tục pháp lý – Luật Doanh nghiệp năm 2014 – Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh […]

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Luật Hùng Tín sẽ thực hiện giúp khách hàng các nội dung sau: Tư vấn trình tự thực hiện Chuẩn bị hồ sơ Thực hiện nộp và nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh. Dưới đây, chúng tôi […]

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV (tại Hà Nội)

Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp năm 2014; – Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp; – Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; – […]