Quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Cơ sở pháp lý – Luật Đất đai 2013; – Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; – Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư 2. Nội dung quy định 2.1. Điều kiện được bồi thường Điều kiện của hộ gia đình, cá nhân […]